Szanowni Państwo!

System badań technicznych pojazdów w Polsce wymaga podjęcia pilnych działań! Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, w art. 81, ust. 1 nakładają na właściciela pojazdu obowiązek przedstawienia go do badania technicznego. Badanie to – okresowo, najczęściej 1 raz w roku – wykonuje za opłatą zatrudniony w stacji kontroli pojazdów (SKP) uprawniony diagnosta (art. 84, ust. 1).

Szczegółowe aspekty działalności gospodarczej SKP w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów zawarte są w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a także przepisach wykonawczych (rozporządzeniach) do niej i podlegają aktualizacji w zależności od potrzeb. Pośród wielu tych bardzo szczegółowych regulacji jest jeden akt prawny, który nie był aktualizowany mimo zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej przez blisko 20 lat!

Jest to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów opublikowane w Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2261.

Podstawę prawną do podjęcia działań w tym zakresie stwarza Panu Ministrowi Infrastruktury art. 84a ustawy Prawo o ruchu drogowym, który w ust. 2 mówi: „Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni w szczególności warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu, konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji diagnostów wykonujących badanie oraz koszty wykonywania badań.

Badanie techniczne pojazdu polega na sprawdzeniu czy pojazd odpowiada określonym warunkom technicznym oraz na ocenie prawidłowości działania pojazdu. To nie jest – jak twierdzą niektórzy – „15 minut i stówa”. Badanie jest przeprowadzane na stanowisku kontrolnym w stacji kontroli pojazdów, której koszt budowy: budynek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w zależności od rodzaju badanych pojazdów – to inwestycja rzędu 0,5 do 1,5 mln złotych. W obecnych realiach gospodarczych taka inwestycja nie jest w stanie się zwrócić. Wzrost płacy minimalnej o ponad 400% i składek na ZUS o blisko 200% to dla personelu diagnostycznego – dobrodziejstwo, a dla Przedsiębiorców SKP – potężny koszt. Spadek wartości pieniądza (inflacja) o blisko 70% w ciągu ostatnich 20 lat i wzrost wielu innych kosztów to główne przyczyny kryzysu branży SKP! Potrzebne są pilne działania rządu w tej sprawie! Więcej szczegółów w załączonym stanowisku ZPSKP.

Źródło: informacja własna.