O NAS

Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów jest organizacją zrzeszającą pracodawców sektora badań technicznych pojazdów, prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w postaci stacji kontroli pojazdów, wpisanych do rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

  1. Związek jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną, działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1809 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu.
  2. Związek posiada osobowość prawną, a działalność swoją opiera na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Związek może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne.
  3. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa.
  4. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  5. Związek może utworzyć własne godło, posługiwać się znakiem graficznym, używać nazwy skróconej „Związek Pracodawców SKP” oraz skrótu „ZPSKP„.
  6. Związek może współtworzyć federacje i konfederacje.

Celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, a w szczególności tworzenie warunków organizacyjno – prawnych, sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi systemu badań technicznych pojazdów w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów!