PRAWO

Działalność gospodarcza w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest ściśle określona przepisami prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Niektóre aspekty, związane z przeprowadzaniem badań reguluje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku O przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948, 1954). Kwestie dotyczące dodatkowych badań technicznych pojazdów w kontekście przepisów podatkowych regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r. poz. 535 z późn. zm.)

Wykonywanie badań technicznych pojazdów jest również działalnością regulowaną w świetle przepisów ustawy dnia 06 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 30 marca 2018 r. poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących taką działalność.

Wszystkie aspekty dotyczące prowadzenia tej działalności są szczegółowo uregulowane przepisami prawa. Tak więc działalność w zakresie badań technicznych pojazdów jest szczególnym rodzajem działalności zapewniającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego tak ważna jest znajomość wszystkich przepisów w tym zakresie przez pracowników i właścicieli stacji kontroli pojazdów.
Poniżej prezentujemy najważniejsze przepisy obowiązujące w tym zakresie uchwalone przez Sejm RP oraz wydane przez ministra ds. transportu, który jest resortem odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemu badań technicznych pojazdów.
Należy jednak zaznaczyć, że nie są to przepisy jedyne. Konieczna jest znajomość także wielu przepisów uzupełniających.