PROJEKTY

Działalność gospodarcza w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest ściśle określona w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Jest to również działalność regulowana w świetle przepisów ustawy dnia 06 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 30 marca 2018 r. poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących taką działalność.
Wszystkie aspekty dotyczące prowadzenia tej działalności są szczegółowo uregulowane przepisami prawa o randze ustaw i przepisami wykonawczymi do nich w randze rozporządzeń. Dlatego tak ważna jest znajomość wszystkich przepisów w tym zakresie. Przepisy te ulegają okresowym zmianom w mniejszym lub większym zakresie.

Poniżej prezentujemy najważniejsze projekty zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym publikowane przez Ministra Infrastruktury, który jest resortem odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemu badań technicznych pojazdów w Polsce.

Są to najbardziej aktualne wersje projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym jakie w obecnej kadencji Sejmu zostały przedstawione do konsultacji społecznych. regulujące działalność w zakresie badań technicznych pojazdów, rejestracji pojazdów, funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów i co równie ważne regulujące warunki wykonywania zawodu diagnosty samochodowego. Celem projektu UC48 jest implementacja Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE.

Aktualnie projekt znajduje się w trakcie procedowania przez Komitety Rady Ministrów.