TECHNIKA

Stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do niej badania techniczne pojazdów przeprowadzane są w stacji kontroli pojazdów, przez uprawnionych diagnostów, z wykorzystaniem wymaganego wyposażenia kontrolno – pomiarowego oraz rejestrowane za pomocą informatycznego systemu do rejestru badań technicznych pojazdów.

Każda stacja kontroli pojazdów powinna posiadać wykaz obowiązkowych przepisów prawnych określających wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów. Zawartość wykazu określona jest poniżej:

• Wykaz obowiązkowych przepisów prawnych…

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40 z 2006r. poz. 275) stacja kontroli pojazdów powinna posiadać wyposażenie kontrolno – pomiarowe zawarte w poniższej Tabeli:

Tabela wyposażenia kontrolno pomiarowego SKP

Stacja kontroli pojazdów nie ma możliwości stosowania cen rynkowych w zakresie opłat za badania techniczne pojazdów. Wysokość tych opłat zawarta w poniższej Tabeli stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2261 z późn. zm.)

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra ds. transportu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) każda stacja kontroli pojazdów ma obowiązek prowadzenia rejestru wykonywanych badań technicznych.
Rejestr ten może być prowadzony w systemie informatycznym i powinien zawierać odpowiednie dane oraz odzwierciedlać wykonane przez stację kontroli pojazdów czynności. Na rynku stacji kontroli pojazdów funkcjonuje kilka systemów informatycznych, służących do rejestru przeprowadzanych badań o różnorodnym zakresie funkcjonalności.

Do najbardziej popularnych należą aplikacje firm: ITS (Patronat), Japa Software i Norcom.