Szanowni Państwo!

       W dniu 8 grudnia 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów, poświęcone sprawom organizacyjnym oraz bieżącej działalności Związku, szczególnie w kontekście dwóch tematów którymi są:

 • opłaty za badania techniczne pojazdów;
 • projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym – druk sejmowy 2540.

       W kwestiach organizacyjnych rozmawiano i podjęto ustalenia dotyczące udziału Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów w organizacjach Przedsiębiorców i Pracodawców, wzmacniających głos środowiska SKP w obu kluczowych dla Przedsiębiorców SKP kwestiach. Podjęto decyzję o intensyfikacji działań w tym zakresie.

       Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów to organizacja zrzeszająca Przedsiębiorców – Pracodawców stacji kontroli pojazdów (SKP) wykonujących specyficzny rodzaj działalności gospodarczej w postaci przeprowadzania badań technicznych pojazdów, niemal w 100% regulowanych urzędowo przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Funkcjonujemy w obszarze działalności regulowanej.

       Trwające prace nad zmianą tej ustawy, zawarte w projekcie – druk 2540brak waloryzacji urzędowych opłat za badania techniczne pojazdów od ponad 18-u lat budzą nasze zaniepokojenie o przyszłość tysięcy Przedsiębiorców i ich pracowników. Bardzo liczymy na pomoc i wsparcie innych organizacji w naszych działaniach. Nasze stanowisko w tych kluczowych kwestiach jest jednoznaczne i niezmienne!

Jesteśmy gotowi zaakceptować następujące rozwiązania zawarte w projekcie – druk 2540:

 1. Wprowadzenie systemu dokumentowania obecności pojazdu na badaniu technicznym w postaci jednego zdjęcia pojazdu na stanowisku kontrolnym wraz z wysyłką tego zdjęcia na koniec badania do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
 2. Wprowadzenie kilkutygodniowego marginesu elastyczności w ramach, którego przeprowadzane mają być okresowe badania zdatności do ruchu drogowego (+/- 30 dni).
 3. Wprowadzenie obowiązkowego szkolenia przypominającego lub egzaminu w celu aktualizacji poziomu kwalifikacji i kompetencji personelu diagnostycznego.
 4. Zatwierdzenie ośrodków szkolenia diagnostów, które będą uprawnione do wystawiania świadectwa diagnostom spełniającym minimalne wymogi w zakresie kompetencji i wyszkolenia.
 5. Wprowadzenie ustawowego zapisu o corocznej aktualizacji opłat za badania techniczne w oparciu o wskaźnik GUS.
 6. Uaktualnienie definicji pojazdu historycznego (zabytkowego).
 7. Uzupełnienie przepisów o Krajowym Punkcie Kontaktowym w kwestii badań technicznych.

Oczekujemy wykreślenia lub modyfikacji następujących zapisów projektu:

 1. system kontrolnych badań technicznych – w przypadku skarg posiadaczy pojazdów – modyfikacja zapisu,
 2. system karnych, dodatkowych opłat za badania techniczne pojazdów wykonywane po terminie – usunięcie wszystkich zapisów,
 3. system kontroli Przedsiębiorcy SKP naruszający ustawę Prawo Przedsiębiorców (art.48) – modyfikacja zapisów,
 4. system kar finansowych dla przedsiębiorców SKP i personelu diagnostycznego – modyfikacja zapisów.

       Już 19-y rok obowiązują w Polsce niezmienione regulacje prawne w zakresie wysokości opłat za badania techniczne pojazdów, które określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2261). W okresie obowiązywania tego rozporządzenia diametralnie wzrosły koszty funkcjonowania SKP oraz inflacja. Koszty przekroczyły wartość 50,87%, a wskaźnik inflacji 54,20% i nadal rosną. Są to dane na koniec III kwartału 2022 roku. Taka sytuacja sprawia, że ten rodzaj działalności gospodarczej stał się całkowicie nierentowny i nieuzasadniony ekonomicznie. Polskiemu systemowi badań technicznych grozi chaos i paraliż z powodu coraz mniejszej ilości SKP. Tylko do połowy 2022 roku upadło ponad 150 SKP. Branża potrzebuje zrozumienia i pilnych działań rządu. Niestety jest odwrotnie. Odpowiedzi jakie otrzymujemy z Ministerstwa Infrastruktury świadczą o odklejeniu się urzędników tego ministerstwa od realiów rzeczywistości. Cytowanie zapisów Dyrektywy odnośnie cen badań z jednej strony, a równocześnie kolejne rozszerzanie zakresu tych badań i obowiązkowego wyposażenia SKP w tym kontekście z drugiej strony, świadczą o braku zrozumienia dla elementarnych zasad działalności gospodarczej i funkcjonowania biznesu.

       W okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej Przedsiębiorcy SKP pomogli władzom kraju w stworzeniu systemu badań technicznych pojazdów. Zrobili to z własnych środków finansowych, a nierzadko także z kredytów. Powstał jeden z najnowocześniejszych w Europie, a może nawet na świecie systemów kontroli stanu technicznego pojazdów i technicznego bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ostatnich latach państwo odwraca się tyłem do Przedsiębiorców SKP. Nie widzi żadnych racjonalnych argumentów i kieruje się tylko słupkami wyborczymi.

       Działania Ministerstwa Infrastruktury są wobec SKP, podobnie jak całej branży transportowej irracjonalne i szkodliwe. Trwa metodyczne niszczenie wszystkiego co Przedsiębiorcy tego sektora stworzyli w ostatnich kilkunastu latach. Nawet nietrudno to zrozumieć, skoro w obecnym czasie administracja rządowa jest pełna prawników, a nie ma w niej ekonomistów, którzy potrafią wykonać proste wyliczenia rachunkowe. Takie podejście władzy do Przedsiębiorców sprawia, że nasz kraj nie tylko się nie rozwija, ale wręcz zwija. Jakieś siermiężne argumenty urzędników wysokiego szczebla dotyczące opłat za badania techniczne prowadzą do prostych wniosków: z tymi ludźmi nic nie można zrobić, co zmieni los branży SKP. Nie są w stanie pojąć oczywistych prawideł gospodarki i biznesu. Forsują szkodliwe rozwiązania polityczne. Smutna, lecz prawdziwa konstatacja na koniec tego roku.

       A przed nami nowa niewiadoma – Nowy Rok 2023. Jest to rok wyborczy, a więc festiwal obietnic, propozycji, szalonych pomysłów i wielu niespełnionych nadziei na normalną, lepszą Polskę. Jak będzie? Czas pokaże! Zawsze trzeba mieć nadzieję więc niech tak będzie i tym razem. Na razie życzymy Wszystkim Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Tradycyjnie i od serca?

        Z wyrazami szacunku

             Prezes Zarządu

           Kazimierz Zbylut

Źródło: informacja własna.