Szanowny Panie Premierze

       W imieniu Przedsiębiorców i Pracodawców stacji kontroli pojazdów (SKP), prowadzących działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów, zrzeszonych w Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów, a także Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, których mam zaszczyt reprezentować zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą i gorącym apelem o poważne potraktowanie problemów polskich stacji kontroli pojazdów, które funkcjonują na skraju upadłości i walczą o przetrwanie na rynku.

A P E L U J E M Y

do Pana Premiera, a także podległych Panu ministerstw: infrastruktury, finansów oraz rozwoju i technologii o podjęcie niezwłocznych interwencji w sprawie warunków ekonomicznych funkcjonowania (egzystowania) Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (SKP).

       Wykonywana przez nas w imieniu państwa polskiego kontrola stanu technicznego pojazdów opiera się między innymi na aktach wykonawczych sprzed blisko 20 lat. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2261) reguluje już 20-y rok, w niezmienionej wysokości opłaty za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów wykonywane przez stacje kontroli pojazdów.  

       Mimo iż art. 84a ustawy Prawo o ruchu drogowym daje Ministrowi Infrastruktury podstawę do aktualizacji tych opłat w oparciu o koszty ich przeprowadzania nic w tej materii nie zostało uczynione od 2004 roku po dziś dzień.

       Tymczasem w ciągu ostatnich lat diametralnie zmieniły się realia gospodarcze, znacznie wrosły koszty działalności, a w okresie ostatnich 20-u lat sumaryczny wskaźnik inflacji przekroczył wartość 70 %. Koszty działalności, w tym samym okresie (płace, ZUS, ceny mediów energetycznych, opłaty serwisowe, podatki, koszty utrzymania infrastruktury technicznej SKP) wzrosły o blisko 150 %. Ministerstwo Infrastruktury w nowej obsadzie kadrowej w ciągu minionych 100 dni rządów „Koalicji 15 października w dalszym ciągu ignoruje te fakty i bierze SKP „głodem” wzorem rządów PiS! Przedsiębiorcy SKP nie mogą sami skorygować opłat za badania techniczne nawet o 1 grosz, ponieważ opłaty te mają charakter urzędowy! Przez 100 dni urzędowania nowej obsady kadrowej Ministerstwa Infrastruktury nie otrzymaliśmy odpowiedzi na żadne z wystosowanych pism, nie otworzyło się żadne pole do dialogu i współpracy. Nie nawiązał się żaden kontakt, który prowadziłby do lepszego funkcjonowania systemu badań technicznych i polepszenia trudnej sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorców SKP. A skoro takiego dialogu nie ma to Ministerstwo Infrastruktury funkcjonuje sobie a Przedsiębiorcy SKP – nie traktowani z szacunkiem – resztkami sił funkcjonują (wegetują) sobie. A przecież miało być inaczej! Czy tak to ma trwać do kolejnych wyborów? Pełna treść Apelu tutaj.