Szanowni Państwo Posłowie

       W dniu 9 sierpnia 2022 roku Prezes Rady Ministrów skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2540, mający implementować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Jest to ten sam projekt, który w grudniu 2018 roku został wycofany z prac Sejmowych na wniosek Prezesa PiS – Pana Jarosława Kaczyńskiego.

Dyrektywa ta wymaga, aby w prawie krajowym Rzeczypospolitej Polskiej znalazły się następujące kwestie:

  1. Wprowadzenie kilkutygodniowego marginesu elastyczności w ramach, którego przeprowadzane mają być okresowe badania zdatności do ruchu drogowego – pkt. 20 preambuły Dyrektywy.
  2. Wprowadzenie obowiązkowego szkolenia przypominającego lub egzaminu w celu uaktualniania poziomu kwalifikacji i kompetencji personelu diagnostycznego – pkt. 33 preambuły Dyrektywy.
  3. Zatwierdzenie ośrodków szkolenia diagnostów, które będą uprawnione do wystawiania świadectwa diagnostom, spełniającym minimalne wymogi w zakresie kompetencji i wyszkolenia – art. 13, ust. 2 Dyrektywy.
  4. Uaktualnienie definicji pojazdu historycznego (zabytkowego)art. 3, pkt. 7 Dyrektywy.
  5. Uzupełnienie przepisów o Krajowym Punkcie Kontaktowym w kwestii badań technicznych (art. 15, ust. 1 Dyrektywy).

       Wprowadzenie regulacji w powyższym zakresie w pełni wyczerpuje obowiązek implementacji Dyrektywy 2014/45/UE do polskiego systemu prawnego.

       Tymczasem projektodawcy w znacznym stopniu naruszyli zasadę (UE+0) proponując dodatkowe regulacje o charakterze reformującym, których nie wymagają przepisy Dyrektywy 2014/45/UE, a które naruszają m.in. zapisy ustawy Prawo Przedsiębiorców, w szczególności art. 67, pkt. 4, który wskazuje, aby:

„4) implementując prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe, dążyć do nakładania wyłącznie obowiązków administracyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów implementowanych przepisów.”

Powyższy przepis ustawowy został naruszony poprzez szereg dodatkowych, proponowanych regulacji, jak:

  1. dualizm w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów (teraz Starosta, po zmianie Starosta + TDT),
  2. system kontrolnych badań technicznych – wyników kwestionowanych przez posiadaczy pojazdów,
  3. system karnych, dodatkowych opłat za badania techniczne pojazdów wykonywane po terminie,
  4. system dodatkowego dokumentowania obecności pojazdu na badaniu technicznym (foto drogomierza),
  5. sankcje karne dla przedsiębiorców i personelu diagnostycznego związane z działalnością SKP.

Dyrektywa 2014/45/UE nie wymaga takich regulacji. To zbędne koszty budżetowe – około 250 mln zł.

Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury od niemal 18 lat nie dokonało żadnych zmian w rozporządzeniu regulującym wysokość urzędowych opłat za badania techniczne pojazdów. Blisko 6 tysiącom Przedsiębiorców SKP grozi upadłość z powodu drastycznych kosztów oraz wysokiej inflacji a tysiącom pracowników obsługi diagnostycznej utrata miejsc pracy!

Prosimy Państwa Posłów o refleksję i odrzucenie zbędnych i kosztownych regulacji!

        Z wyrazami szacunku

             Prezes Zarządu

           Kazimierz Zbylut

Źródło: informacja własna.