CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

 1. Celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, a w szczególności tworzenie warunków organizacyjno – prawnych, sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi systemu badań technicznych pojazdów w Polsce.
 2. Związek realizuje swoje cele poprzez:
  • pracę organów Związku;
  • współpracę z organami władzy publicznej oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno – gospodarczymi, w szczególności w procesie stanowienia prawa;
  • wypowiadanie się w sprawach publicznych, a w szczególności dotyczących technicznych aspektów bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • wypowiadanie się w sprawach publicznych, a w szczególności dotyczących technicznych aspektów bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, doradczej i promocyjnej;
  • inne działania realizujące cele statutowe.
 3. Do podstawowych zadań Związku w realizacji celów statutowych należy:
  • podejmowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej;
  • opiniowanie projektów i programów związanych z funkcjonowaniem systemu badań technicznych pojazdów oraz organizacją systemu badań technicznych pojazdów;
  • dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych w zakresie systemu badań technicznych pojazdów oraz prowadzenie doradztwa prawnego i technicznego;
  • uczestniczenie w pracach instytucji ustawodawczych, rządowych i samorządowych, a także opiniodawczo – doradczych, w zakresie dotyczącym systemu technicznej kontroli pojazdów;
  • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami;
  • podejmowanie działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych oraz wsparcia instytucji pomocowych;
  • współpraca z samorządami terytorialnymi i organami państwowymi;
  • prowadzenie działalności gospodarczej w celach niezarobkowych o charakterze promocyjnym, edukacyjnym i doradczym i szkoleniowym propagującej zasady etyki i wysoką jakość kwalifikacji zawodowych w systemie technicznej kontroli pojazdów;
  • organizowanie stoisk wystawowych prezentujących dorobek Związku i jego członków, na wystawach i targach krajowych i regionalnych;
  • wykonywanie zadań powierzonych przez organy państwowe, instytucje lub inne podmioty gospodarcze;
  • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego;
  • współpraca ze środkami społecznego przekazu.
 4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Związku jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów!